banner203

ALTSO'DAN ÜYELERİNE KRİTİK UYARI

ALTSO, 1 Ocak'ta yürülüğe girecek elektronik tebligatlarla ilgili üyelerini uyardı.

ALTSO'DAN ÜYELERİNE KRİTİK UYARI

 Konuyla ilgili Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklama şöyle: 

banner111
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla 456 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 01.01.2016 tarihi itibari ile bu uygulama zorunlu olarak başlatılacaktır.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.’’ hükümlerine yer verilmiş olup, 27/08/2015 tarih 29458 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 456 seri nolu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile 01/01/2016 tarih itibariyle vergi mükelleflerine yapılacak tebligatların, elektronik tebligat sistemi kullanılarak elektronik tebligat adresine tebliğ edilebileceği ifade edilmiştir.

Tebliğin amacı; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER:

Kanunun 107/A maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili teknik altyapı kurulmuş ve tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuştur.

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir.

Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Kurumlar vergisi mükellefleri
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, Tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN EDİNİLMESİ

Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına giren kurumlar vergisi mükellefleri kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlem yapmaya yönelik noterden alınan vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla,

Gelir vergisi mükellefleri ise bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlem yapmaya yönelik özel yetki içeren noterden alınan vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla,

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan teşekküller katma değer vergisi veya gelir(stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları ve gerçek kişiler ise ikametgahlarının bulunduğu vergi dairelerine başvurarak müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi alarak sistemi kullanabileceklerdir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ : 

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır.

Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır.

Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

CEZA HÜKÜMLERİ VE DİĞER KONULAR : 

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.

Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.

Kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2015, 18:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner97

banner121

banner82

banner83